Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Narodowy Instytut Leków zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony koroun.nil.gov.pl  

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29.  

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
  • występują linki do dokumentów PDF które nie są dostępne cyfrowo tzn. nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów;
  • występują obrazki które mają taki sam tekst alternatywny.
 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez Dział Informatyczny NIL.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Krogulec, t.krogulec@nil.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 257 18 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.  

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi od bramy, przez parking jedno główne wejście od ul. Chełmskiej 30/34. Istnieje wjazd dla samochodów dostawczych i osobowych od ul. Iwickiej, nie jest to wejście dla pieszych. Budynek składa się z pięciu kondygnacji, budynku głównego, oraz dwóch skrzydeł. Do wejścia głównego z obu stron budynku prowadzą schody. Schody zewnętrzne nie są wyposażone w podjazd dla wózków. Od ul. Chełmskiej schody zewnętrzne posiadają poręcz. Narodowy Instytut Leków zajmuje boczne skrzydło piętra II, oraz całe III i IV piętro. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście po schodach zabezpieczone jest bramkami. Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Schody w holu głównym, jak również boczne klatki nie są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka. Winda nie jest wyposażona w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, jak również nie jest przystosowana do wózków. W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla gości, brak jest oznaczenia parkingu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.