Aktualne
informacje
ZOBACZ:
 • Tabele wartości granicznych EUCAST 2021
 • Metoda dyfuzyjno-krążkowa 2021
 • Stanowisko Zespołu Roboczego ds. EUCAST wersja 5.0, 2021
 • Zasady prezentowania wyników lekowrażliwości bakterii na leki przeciwdrobnoustrojowe - propozycje dla mikrobiologicznych laboratoriów diagnostycznych
 • Instrukcja pobierania próbek do badań referencyjnych w KORLD
 • Instrukcja wypełniania zlecenia badania referencyjnego w KORLD
 • Instrukcja pakowania i transportu próbek do KORLD
 • NOWE ZALECENIA PRZESYŁANIA PRÓBEK DO BADAŃ
 • Raport KORLD - Pałeczki Enterobacterales wytwarzające karbapenemazy na terenie Polski w latach 2006-2018
 • Lista drobnoustrojów - potwierdzanie mechanizmów oporności od 1 maja 2019 roku
 • Definicje kategorii wrażliwości EUCAST 2019
 • Dane EARS-Net 2019
 • UWAGA! Zmiana adresu mailowego KORLD
 • Wykrywanie karbapenemaz zalecenia 2017

 • Informacje o KORLD
  Cele i zakres działania Ośrodka
  Ośrodek został powołany decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.01.1997 roku (pismo nr PNN-01-80-EP/96).
  Główne zadania Ośrodka to:
  1. opracowywanie aktualnych ?Rekomendacji doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki"
  2. monitorowanie rozprzestrzeniania się w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym opornych szczepów gatunków bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego na obszarze Polski
  3. identyfikacja nowych mechanizmów oporności przy użyciu metod fenotypowych i genotypowych
  4. identyfikacja oraz oznaczanie lekowrażliwości nadsyłanych do Ośrodka szczepów bakteryjnych pochodzących z groźnych zakażeń oraz sprawiających trudności diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów alarmowych takich jak:
   • enterokoki oporne na wankomycynę (fenotyp VRE)
   • gronkowce oporne na meticilinę (MRSA i MRCNS)
   • pneumokoki oporne na penicylinę
   • pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające ?-laktamazy (AmpC, ESBL)
   • szczepy pałeczek niefermentujących Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia i innych wieloopornych, z uwzględnieniem produkcji metalo-?-laktamaz (MBL)
  5. konsultacja diagnostyczna i terapeutyczna dotycząca zakażeń wywoływanych przez wielooporne szczepy bakteryjne
  6. prowadzenie i utrzymywanie w głębokim zamrożeniu (-70oC) kolekcji szczepów bakteryjnych. MIKROBANK
  7. ocena aktywności in vitro nowych antybiotyków
  8. ekspertyzy aparatów i testów diagnostycznych pod kątem ich przydatności do oznaczaniu wrażliwości szczepów bakteryjnych na leki
  9. współpraca w ramach programów międzynarodowych (SENTRY, EARSS, ABS INTERNATIONAL) w monitorowaniu rozprzestrzeniania się opornych szczepów bakterii na świecie
  10. edukacja mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów w zakresie metod oznaczania lekowrażliwości i klinicznej interpretacji wyników antybiogramów oraz analizy epidemiologicznej ognisk zakażeń
  Strona realizowana jest ze środków finansowych będšcych w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
  KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT Deklaracja Dostępności
  ©2007-2020 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany